11 từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh
Loading...
Ai: Those who
Ví dụ: Ai mong đợi điều xấu nhất hầu như là người ít bị tuyệt vọng nhất.
Those who expect the worst are less likely to be disappointed
tienganhhay.com
Giá mà: If only (động từ đi sau chia ở thì quá khứ đơn).
Giá mà tôi giàu có.
Ví dụ: If only I were rich.
Giá mà tôi biết tên anh ấy.
If only I knew his name.
tienganhhay.com
Phải chi (dùng để diễn tả ước muốn): That
Ví dụ: Phải chi tôi có thể gặp lại anh ấy.
That I could see him again.
tienganhhay.com
Nếu không thì: If not
Ví dụ: Tôi sẽ đi nếu anh cùng đi, nếu không thì tôi thà ở nhà còn hơn.
I will go if you are going, if not, I’d rather stay at home.
tienganhhay.com
Chỉ khi nào: Only if (đảo chủ ngữ ra sau động từ)
Ví dụ: Chỉ khi nào thầy giáo cho phép thì sinh viên mới được vào phòng.
Only if the teacher has given permission are students allowed to enter the room.
tienganhhay.com
Coi, xem: If, Whether (dùng trong câu nói gián tiếp)
Ví dụ: Bà Kramer gọi điện tới nửa tiếng trước để xem bánh của bà đã xong chưa.
Mrs Kramer called half an hour ago to ask if her cake was ready.
tienganhhay.com
Dẫu có… hay không: whether or not
Ví dụ: Dẫu có được cô ấy yêu hay không thì anh ta cũng vui vẻ.
He will be happy whether or not she loves him.
tienganhhay.com
Có nên: whether
Ví dụ: Tôi không chắc có nên nghỉ việc hay là tiếp tục làm.
I am not sure whether to resign or stay on.
tienganhhay.com
Hóa ra: as it turned out; turn out to be something/ somebody; turn out that.
Ví dụ: Hóa ra tôi không cần đến ô.
I didn’t need my umbrella as it turned out.
Hóa ra cô ấy là người yêu của anh trai tôi.
It turned out that she was my older brother’s girlfriend.
tienganhhay.com
Chứ không phải: But
Ví dụ: Anh đã mua nhầm cái áo sơ mi rồi. Tôi cần cái màu xanh chứ không phải màu đỏ.
You have bought the wrong shirt. It is the blue one I wanted but the red one.
tienganhhay.com
Không ai mà không: no man but
Ví dụ: Không ai không cảm thấy tội nghiệp cho người ăn xin đó cả.
There is no man but feels pity for that beggar.
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact