😨 12 Cấu trúc thể hiện sự lo sợ
Loading...
1- I'm (so) worried about…: Tôi cảm thấy lo lắng về…
2- I'm afraid…: Tôi sợ rằng…
3- I'm freaked out: Tôi hoảng hốt
4- I can't stop thinking about it: Tôi không thể ngừng băn khoăn về điều này
5- I've been worried sick about…: Tôi lo phát ốm về…
6- It's been keeping me awake at night: Tôi lo không ngủ được
7- I'm scared stiff / to death that…: Sợ chết đi được
8- I'm really nervous: Tôi thực sự lo lắng
9- I've got butterflies in my stomach: Tôi cảm thấy rất hồi hộp, lo âu (như có bướm bay trong dạ dày)
10- I'm absolutely dreading: Tôi vô cùng kinh sợ
11- I'm shaking in my boot: Tôi sợ chân run lấy bẩy
12- I feel a shiver down my spine: Tôi sợ đến lạnh cả xương sống
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact