📶 9 cấu trúc đi với WITHOUT
Loading...
1. Without a chance: không có cơ hội
2. Without a break: không được nghỉ ngơi
3. Without doubt: không nghi ngờ
4. Without delay: không chậm trễ, không trì hoãn
5. Without exception: không có ngoại lệ
6. Without fail: không thất bại
7. Without success: không thành công
8. Without a word: không một lời
9. Without warning: không được cảnh báo
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact