💃 các trạng thái làm việc của con người
Loading...
😉 Motivated (adj) /ˈmoʊtɪveɪtɪd/: có động lực
😉 Energized (adj) /ˈenərdʒaɪzd/: tràn đầy sinh lực
😉 Lazy (adj) /ˈleɪzi/: lười biếng
😉 Passionate (adj) /ˈpæʃənət/: đam mê
😉 Stressful (adj) /ˈstresfl/: áp lực
😉 Dynamic (adj) /daɪˈnæmɪk/: năng nổ
😉 Creative (adj) /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo
😉 Sluggish (adj) /ˈslʌɡɪʃ/: trì trệ
😉 Fatigue (adj) /fəˈtiːɡd/: mệt mỏi
😉 Monotonous (adj) /məˈnɑːtənəs/: đều đều, tẻ nhạt
😉 Logical (adj) /ˈlɑːdʒɪkl/: có logic
😉 Scientific (adj) /ˌsaɪənˈtɪfɪk/: khoa học
😉 Serious (adj) /ˈsɪriəs/: nghiêm túc
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact