😱CÁCH THÔNG BÁO TIN KHÔNG TỐT
Loading...
1. I am sorry to tell you that…
Tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng…
2. I regret to advise/inform you that…
Tôi lấy làm tiếc phải báo với bạn rằng…
3. I am afraid I have some bad news
Tôi e là mình có một vài tin không tốt
4. I’m afraid it would not be possible to…
Tôi e là không thể…
5. Unfortunately we cannot/ we are unable to…
Rất tiếc chúng tôi không thể…
6. After careful consideration we have decided (not) to…
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định sẽ không…
7. I’m afraid I’ve got some bad news for you…
Tôi e là tôi có một vài tin buồn dành cho bạn…
8. I’m sorry I’ve got a bit of bad news to tell you.
Rất tiếc là tôi có một tin buồn cần nói với bạn…
9. I really don’t know how to say it, but…
Tôi thật không biết nói sao, nhưng…
10. I’m sorry to have to say this, but…
Tôi rất tiếc vì phải nói ra điều này, nhưng…
11. I really feel bad to have to say this, but…
Tôi thực sự cảm thấy rất buồn khi phải nói ra điều này, nhưng…
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact