IELTS Speaking: Những mẫu câu không thể không biết.
Loading...
Khi bạn cần thêm thời gian suy nghĩ
tienganhhay.com
• Thatʼs an interesting question…
Đó là một câu hỏi rất hay…
tienganhhay.com
• Let me see…
Để tôi xem nào…
tienganhhay.com
• I havenʼt thought about that before…
Tôi chưa từng nghĩ về việc này trước đây…
tienganhhay.com
• Wow. Thatʼs a tough question to answer…
Ồ, đó là một câu hỏi khó trả lời…
tienganhhay.com
Khi bạn muốn kết thúc vấn đề
tienganhhay.com
• So my answer to your question is…
Vì vậy câu trả lời của tôi là…
tienganhhay.com
• And finally Iʼd say that…
Và cuối cùng tôi có thể nói rằng…
tienganhhay.com
• My personal conclusion would be…
Kết luận cá nhân của tôi là…
tienganhhay.com
Khi bạn vừa nghĩ ra một ý hay
tienganhhay.com
• And I should add that…
Và tôi phải nói thêm là…
tienganhhay.com
• Another point would be that…
Một ý khác nữa là…
tienganhhay.com
• I almost forgot to say that…
Suýt nữa tôi quên…
tienganhhay.com
• But thereʼs also something else to consider…
Nhưng cũng còn một vấn đề khác phải xem xét…
tienganhhay.com
Khi bạn biết mình mới nói sai
tienganhhay.com
• Let me try and rephrase that…
Để tôi nói lại cho rõ hơn…
tienganhhay.com
• What Iʼm trying to say is…
Thật ra điều tôi muốn nói là…
tienganhhay.com
• Or to put it another way…
Hoặc nói theo cách khác là…
tienganhhay.com
• So the main point is…
Nói chung ý chính là…
tienganhhay.com
Khi bạn bị bí từ vựng
tienganhhay.com
• I donʼt know the right way to put this…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng…
tienganhhay.com
• Sorry, Iʼve forgotten the word in English
Xin lỗi, tôi quên mất cách nói trong tiếng Anh là gì…
tienganhhay.com
• Iʼm not sure if this is the right way to put it but
Tôi không chắc nói vậy có đúng ý không nhưng…
Loading...
Nguồn: dcielts.com
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact