IELTS Writing Task 1: Mẹo ghi điểm cho biểu đồ tròn.
Loading...
Không dùng “rate”
Từ “rate” diễn tả tốc độ, do đó nó chỉ phù hợp với loại biểu đồ cột hoặc đường theo thời gian. Để diễn đạt chính xác tỷ trọng của một mục trong biểu đồ tròn, hãy sử dụng từ “percentage” (phần trăm)
Ví dụ: The percentage of Chrome users is 38.3%.
tienganhhay.com
Khi có “Other”, không dùng “smallest”
Nếu trong biểu đồ tròn có mục “other”, chúng ta sẽ không dùng “smallest” để mô tả tỷ trọng của một mục nào khác dù mục đó nhỏ hơn “other”. Lý do vì trong mục “other” còn những mục nhỏ hơn, vì tỷ trọng không đáng kể nên mới gộp vào một mục “other”.
tienganhhay.com
Khi có quá nhiều số liệu cần mô tả, bỏ qua “other”
Để giữ độ dài của Task 1 vừa đủ, hãy ưu tiên mô tả các số liệu cụ thể trước khi nói về mục “other”. Nếu cần thiết, hãy bỏ qua việc mô tả mục “other”.
Ví dụ: Trong 2 biểu đồ tròn trên, ngoài mục “Other” có đến 5 mục khác. Hãy ưu tiên cho 5 mục đó.
tienganhhay.com
Cộng gộp các mục nhỏ
Cũng để giữ độ dài của Task 1 vừa đủ, nếu có những mục nhỏ với tỷ trọng trên dưới 5%, có thể xem xét cộng gộp các mục đó lại.
Ví dụ: Safari and Opera users together account for a mere 6.8% of the internet user base in 2013.
tienganhhay.com
Chú ý các giá trị quanh các khoảng ¼, một nửa và tương tự
Vì 25% bằng với ¼ (quarter), và 50% bằng với một nửa (half), chúng ta nên chú ý những mục có tỷ trọng gần với các mốc này, vì những từ như “quarter” hay “half” có thể kết hợp với “nearly” hoặc “slightly above” để diễn đạt tỷ trọng, thay vì sử dụng % như thường lệ. Tương tự, 75% có thể thay bằng “three quarters”, 60% = “three-fifths”, 40% = “two-fifths”, 33% = “one-third”/“a third”.
Ví dụ: In 1950, food only amounted to 11.2% of the average household expenditure. However by 2010, it had accounted for more than a third of the average household spending.
tienganhhay.com
Sử dụng từ “portion” trong biểu đồ tròn
Từ “portion” đồng nghĩa với “phần” trong tiếng Việt khi mô tả một tỷ trọng, vì thế trong hầu hết các trường hợp muốn nhắc đến “phần” chúng ta đều có thể sử dụng từ này
Ví dụ: X accounts for a great/small portion of Y (X chiếm một phần lớn/nhỏ trong toàn bộ Y)​
Tuy vậy, từ “portion” chỉ áp dụng khi chúng ta muốn mô tả khái quát tỷ trọng của một mục. Chúng ta sẽ không dùng “portion” cùng với một con số cụ thể. Do vậy, chúng ta không viết “X accounts for a quarter portion of Y” hay “X accounts for a 25-percentage portion of Y”
tienganhhay.com
Tránh dùng các từ chỉ xu hướng trong biểu đồ đường (e. g. upward, downward, steady, stable etc.) khi miêu tả biểu đồ tròn
Trong yêu cầu phân tích biểu đồ tròn của IELTS, nếu có 2 biểu đồ tròn thuộc 2 thời gian khác nhau, cách biệt giữa 2 thời gian này thường rất lớn. Vì không biết được cụ thể mức tăng, giảm trong toàn bộ giai đoạn đó như thế nào; hoặc, cũng có trường hợp một giá trị tăng tuyệt đối theo thời gian nhưng về mặt tỷ trọng lại giảm, nên chúng ta không sử dụng những từ trên để mô tả một xu hướng trong biểu đồ tròn.
Ví dụ: Sử dụng một cách diễn đạt khác với các từ chỉ xu hướng bình thường “Between 1950 and 2010, the percentage of food spending in the average household expenditure had tripled.”
Loading...
Nguồn: Nhat Pham - 8.0 IELTS Writing - Anh Ngữ ZIM.vn
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact