💄 Lục túi đồ trang điểm của các girl có gì?
Loading...
💄 Eyeliner (n) /ˈaɪlaɪnər/: bút kẻ mắt
💄 Contour powder (n) /ˈkɑːntʊr ˈpaʊdər/: phấn tạo khối
💄 Lipstick (n) /ˈlɪpstɪk/: son môi
💄 Blusher (n) /ˈblʌʃər/: phấn má
💄 Eyeshadow (n) /ˈaɪʃædoʊ/: phấn mắt
💄 Eyebrow Pencil (n) /ˈaɪbraʊˈpensl/: chì kẻ mày
💄 Mascara (n) /mæˈskærə/: chuốt mi
💄 Powder (n) /ˈpaʊdər/: phấn phủ
💄 Loose powder (n) /luːs ˈpaʊdər/: phấn dạng bột
💄 Pressed powder (n) /prest ˈpaʊdər/: phấn dạng nén
💄 Luminous powder (n) /ˈluːmɪnəs ˈpaʊdər/: phấn nhũ
💄 Concealer (n) /kənˈsiːlər/: kem che khuyết điểm
💄 Highlighter (n) /ˈhaɪlaɪtər/: phấn bắt sáng
💄 Cream Foundation (n) /kriːm faʊnˈdeɪʃn/: kem nền dạng kem
💄 Liquid Foundation (n) /ˈlɪkwɪd faʊnˈdeɪʃn/: kem nền dạng lỏng
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact