🗣️ Mẫu câu thảo luận tiếng Anh
Loading...
- Let’s begin/start with…: Hãy bắt đầu với…
- I think…: Tôi nghĩ rằng…
- Personally I think…: Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng…
- Everyone knows…: Mọi người đều biết rằng…
- In my opinion…: Theo ý kiến của tôi…
- As far as I know…: Theo như tôi biết…
- I don’t think/believe that…: Tôi không nghĩ rằng…
- Well, if you ask me: Vâng, nếu bạn đã hỏi ý kiến tôi
- What I mean is…: Ý tôi là…
- Well, it depends…: Vâng, nó còn tùy…
- I must admit that…: Tôi phải thừa nhận rằng…
- I totally/ partly agree: Tôi hoàn toàn đồng ý
- I am afraid I cannot agree with you: Tôi e là tôi không thể đồng ý với bạn về việc này
- I don’t think so: Tôi không nghĩ thế
- You could be right: Bạn có thể đúng
- I don’t agree at all: Tôi hoàn toàn không đồng ý/Tôi không đồng ý tý nào
- That’s right/wrong: Điều đó đúng/sai
- Exactly: Chính xác
- It’s hard to say: Khó để nói (liệu rằng)…
- What do you think?: Bạn nghĩ thế nào?
- Could you tell me…?: Bạn có thể cho tôi biết…?
- How do you feel about…?: Bạn nghĩ như thế nào về…?
- Could you explain to me…?: Bạn có thể giải thích cho tôi…?
- Excuse me, did you say that…?: Xin lỗi, có phải bạn vừa nói rằng…?
- What’s your opinion?: Ý kiến của bạn như thế nào?
- Would you like to say something?: Bạn có muốn nói gì không?
- What do you mean?: Ý bạn là sao?
- May I add something?: Tôi có thể bổ sung vài thứ được không?
- Do you realize that…?: Bạn có nhận ra rằng… không?
- Sorry to interrupt, but…: Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà…
- On the one hand: Một mặt…
- On the other hand: Mặt khác…
- Let’s get back to: Hãy quay trở về (vấn đề)…
- Where were we?: Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact