🌿 Những thành ngữ với "ONE"
Loading...
🍬 At one time: Thời gian nào đó đã qua
🍬 Back to square one: Trở lại từ đầu
🍬 Be at one with someone: Thống nhất với ai
🍬 Be/get one up on someone: Có ưu thế hơn ai
🍬 For one thing: Vì 1 lý do
🍬 A great one for sth: Đam mê chuyện gì
🍬 Have one over the eight: Uống quá chén
🍬 All in one/ all rolled up into one: Kết hợp lại
🍬 It's all one (to me/him): Như nhau thôi
🍬 My one and only copy: Người duy nhất
🍬 A new one on me: Chuyện lạ
🍬 One and the same: Chỉ là một
🍬 One for the road: Ly cuối cùng trước khi đi
🍬 One in the eye for somone: Làm gai mắt
🍬 One in a thousand/milion: Một người tốt trong ngàn người
🍬 A one-night stand: Một đêm chơi bời
🍬 One of the boy: Người cùng hội
🍬 One of these days: Chẳng bao lâu
🍬 One of those days: Ngày xui xẻo
🍬 One too many: Quá nhiều rượu
🍬 A quick one: Uống nhanh 1 ly rượu
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact