Phân Biệt See, Watch, Look, Say, Talk, Tell, Listen, Hear.
Nguồn: Thầy Kenny N
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact