🐤 Phép so sánh với con vật
Loading...
1. As black as crow 🐦
- Đen như quạ
2. As busy as a bee 🐝
- Chăm chỉ như ong
3. As cunning as a fox 🐺
- Ranh như cáo
4. As fat as a pig 🐷
- Béo như lợn
5. As fierce as a lion 🦁
- Dữ như cọp
6. As fierce as a tiger 🐯
- Ác như hùm
7. To stick like a leech
- Bám dai như đỉa
8. As slow as a tortoise 🐢
- Chậm như rùa
9. As slow as a snail 🐌
- Chậm như sên
10. Like water off a duck’s back 🐤
- Như nước đổ đầu vịt
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact