😷 Tên các loại bệnh phổ biến
Loading...
😷 1. Rash /ræʃ/ - phát ban
😷 2. Fever /ˈfiː. vəʳ/ - sốt cao
😷 3. Insect bite /ˈɪn. sekt baɪt/ - côn trùng đốt
😷 4. Chill /tʃɪl/ - cảm lạnh
😷 5. Black eye /blæk aɪ/ - thâm mắt
😷 6. Headache /ˈhed. eɪk/ - đau đầu
😷 7. Stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ - đau dạ dày
😷 8. Backache /ˈbæk. eɪk/ - đau lưng
😷 9. Toothache /ˈtuːθ. eɪk/ - đau răng
😷 10. High blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ - cao huyết áp
😷 11. Cold /kəʊld/ - cảm lạnh
😷 12. Sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ - viêm họng
😷 13. Sprain /spreɪn/ - sự bong gân
😷 14. Infection /ɪnˈfek.ʃən/ - nhiễm trùng
😷 15. Broken bone /ˈbrəʊ. kən bəʊn/ - gãy xương
😷 16. Cut /kʌt/ - bị đứt (tay)
😷 17. Bruise /bruːz/ - vết thâm
😷 18. Burn /bɜːn/ - bị bỏng
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact